Regulamin

17 lipca 2012

Regulamin

Rezerwacji terminów wynajmu i organizacji imprez w Amfiteatrze Kadzielnia

Działając zgodnie z § 4 Statutu Geoparku  Kielce stanowiącego załącznik do uchwały  Rady Miasta Kielce Nr XV/268/2003,  oraz Zarządzeniem Dyrektora Geoparku Kielce nr 02/2019 z dnia 02.01.2019 r. ustala się następujący regulamin :

§1

Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady rezerwacji terminów wynajęcia  i organizowania imprez w  Amfiteatrze Kadzielnia, uwzględniające specyfikę obiektu. Stanowi uzupełnienie ogólnie obowiązujących przepisów i norm dotyczących organizacji imprez, czyli:

 • Ustawy z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.2018.1983 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U.2018.1870 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.   –  Prawo o zgromadzeniach (t.j.Dz.U.2018.408 ze zm.).

Każdy organizator (w tym także dzierżawca obiektu) jest zobowiązany znać  i przestrzegać ww. ustaw, a w szczególności wymóg powiadomienia Urzędu Miasta Kielce o planowanej imprezie (co najmniej na 14 dni przed imprezą) i uzyskania zezwolenia na jej zorganizowanie Ponadto organizator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów P. Poż., a w szczególności wymogu o konieczności stosowania ognioodpornych dekoracji, scenografii itp. Poza w/w przepisami ogólnymi organizator jest zobowiązany do przestrzegania niżej wymienionych postanowień i akceptować postanowienia niniejszego regulaminu.

§2

I. REZERWACJA TERMINÓW WYNAJMU AMFITEATRU KADZIELNIA

 1.  Rezerwacji Amfiteatru Kadzielnia można dokonywać pisemnie lub mailem na adres Geoparku Kielce:  od 1 września roku bieżącego na rok następny.
 2. Potwierdzenie terminu rezerwacji jest dokonane z chwilą podpisania umowy rezerwacji oraz dokonaniu opłaty rezerwacyjnej za pomocą przelewu bankowego  ( w ciągu 7 dni roboczych od podpisania w/w umowy) przez Dokonującego Rezerwacji   w kwocie 500 zł. netto za 1 dzień rezerwacji. Za każdy następny dzień rezerwacji  Dokonujący Rezerwacji ma obowiązek uiścić dodatkowo 100,00 zł netto.
  Natomiast, jeżeli Umowa rezerwacyjna zawierana jest wcześniej – w roku poprzedzającym zarezerwowany termin imprezy, opłatę rezerwacyjną należy dokonać do 10 stycznia roku ,                 w którym odbędzie się impreza. Opłatę wpłaca Dokonujący Rezerwacji  na kontow ING Bank Śląski  PL 54 1050 1461 1000 0024 4203 2542
 3. Po zawarciu umowy najmu Amfiteatru, opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet najmu.
 4. Jeśli w wymienionym terminie Dokonujący Rezerwacji  nie podpisze umowy najmu, umowa rezerwująca zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Dokonującego Rezerwacji a zaliczka pozostaje u Przyjmującego Rezerwację.
 5. Doba rezerwacji wynajmu zaczyna się od godz. 6.00 w dniu rezerwacji a kończy o godz. 6.00 dnia następnego
 6. Geopark Kielce może odstąpić od zawarcia umowy rezerwacyjnej.
 7. Stawki do Umowy wynajmu Amfiteatru uregulowane są Zarządzeniem Dyrektora Geoparku Kielce Nr 03/2011 i Zarządzeniem nr 01/2014 z 02.01.2014 oraz zapisem o kaucji  w zał. 2 do niniejszego regulaminu (wzór umowy wynajmu amfiteatru Kadzielnia – § 3 pkt. 3 i 8).

         I. PUBLICZNOŚĆ

 1.  Amfiteatr Kadzielnia posiada 5.400 miejsc siedzących. Osobami na widowni są:
 • widzowie, którzy nabyli bilety (w tym osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich)
 • zaproszeni goście posiadający ważną kartę wstępu
 • pracownicy techniczni, którzy zajmują miejsca na widowni (np. akustyk, kamerzysta)
  Nie liczy się pracowników ochrony porządkowej, przeszkolonych w zakresie  ewakuacji osób  z widowni.
 1. Wszelkie wyłączenia miejsc ze względów technicznych (np. pod miksery dźwięku, kamery telewizyjne itp.) automatycznie zmniejszają liczbę osób na widowni o ilość tych wyłączeń.
 2. Wszystkie osoby na widowni muszą zajmować miejsca siedzące, zgodnie z oznaczeniem miejsca na bilecie lub zaproszeniu (pracownicy techniczni zajmują miejsca dla nich przeznaczone). Niedozwolone jest zajmowanie miejsc stojących, w przejściach pomiędzy sektorami. W przejściach pomiędzy sektorami nie mogą też znajdować się żadne urządzenia techniczne (np. miksery dźwięku lub świateł, kamery itp.)
 3. Osobom obecnym na koncercie zabrania się wchodzenia bez zezwolenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów np.: na scenę, na zaplecze sceny, do pomieszczeń reżyserki, pomieszczeń wewnętrznych, pomieszczeń służbowych, itp.

 II. BILETY

 1. Na każdą imprezę najemca /organizator/ przygotowuje 5.400 biletów, z opisem miejsc w oznaczonych sektorach, zgodnie ze stanem rzeczywistym miejsc na widowni, oraz warunkami uczestnictwa w imprezie.
 2. Z ww. puli biletów wyłącza się bilety na zaproszenia i wejściówki oraz na miejsca techniczne (UWAGA! Dotyczy to także miejsc z ograniczoną widocznością).
 3. Bilet gwarantuje odpowiedzialność cywilną najemcy wobec widza.
 4. W przypadku zastosowania przez najemcę /organizatora/ identyfikatorów umożliwiających wejście oraz poruszanie się po terenie Amfiteatru Kadzielnia, należy przedstawić Kierownikowi Amfiteatru  do akceptacji imienną listę osób, które będą posiadać takie identyfikatory. Liczba biletów zostanie pomniejszona o ilość identyfikatorów.

III. RUCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 1. Ilość pojazdów samochodowych, które mogą wjechać na teren Amfiteatru Kadzielnia określa każdorazowo Kierownik Amfiteatru. Ilość ta uzależniona jest od rodzaju imprezy, rodzaju pojazdów (osobowe, ciężarowe, autobusy) oraz od możliwości ustawienia tych pojazdów  na terenie  Amfiteatru, uwarunkowanych względami technicznymi. Samochodów   nie może być więcej niż 30 – jeżeli są to samochody osobowe. Pojazdy większe (autobusy, samochody ciężarowe) ograniczają ilość miejsc (np. autobus zajmuje miejsce 3 samochodów osobowych).
 2. Kierownik Amfiteatru ustala ilość przepustek. Przepustki muszą być ponumerowane,  a każdemu numerowi musi być przyporządkowane miejsce ustawienia pojazdu na terenie  Amfiteatru Kadzielnia.
 3. Każda osoba wjeżdżająca na teren Amfiteatru musi posiadać identyfikator wraz z przepustką. W przypadku imprez o dużym zasięgu organizacyjno-technicznym oraz sposób realizacji transportu mający związek z terenem  Amfiteatru Kadzielnia oraz drogą dojazdową do obiektu, ze względów bezpieczeństwa wymaga uzgodnienia z Kierownikiem Amfiteatru.
 4. Ustala się stałą liczbę wolnych miejsc parkingowych (minimum 20%) na wjazd samochodów wynikających z nieprzewidzianych okoliczności.
 5. W pierwszej kolejności przydziela się przepustki pojazdom niezbędnym do realizacji imprezy (karetka pogotowia, straż pożarna, policja, wozy techniczne itp.). Pozostałe są rozdzielone   wg wskazań najemcy /organizatora/ imprezy.
 6. Pojazd bez przepustki nie ma prawa wjazdu na teren Amfiteatru Kadzielnia, przy czym sprawdzanie przepustek winno odbywać się przy parkingu od strony ulicy Krakowskiej przed Amfiteatrem, tak aby zatrzymane pojazdy mogły być skierowane na parking  i nie blokowały drogi dojazdowej do Amfiteatru Kadzielnia.

IV. OBSŁUGA AMFITEATRU KADZIELNIA

 Amfiteatr posiada “Plan ewakuacji obiektu”, który określa zasady postępowania na wypadek powstania zagrożeń. . W związku z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych  z dnia 22 sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami Dyrektor  Geoparku Kielce upoważnia Kierownika Amfiteatru Kadzielnia do  nadzorowania przestrzegania przez Najmującego bezpieczeństwa i porządku zgodnie z założeniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami.

 V. SŁUŻBA PORZĄDKOWA

 1. Za wejście osób oraz wjazd pojazdów do  Amfiteatru Kadzielnia (zgodnie z wymogami punktów II i III) oraz za porządek i bezpieczeństwo widzów na jej terenie podczas imprezy odpowiada służba porządkowa – koncesjonowana agencja ochrony – wynajęta przez Najemcę /organizatora/.
 2. Z wybraną agencją obowiązuje podpisana umowa, zawierająca:
 • zobowiązanie agencji do każdorazowego zapewnienia odpowiedniej liczby osób  do ochrony danej imprezy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku liczbę osób agentów ochrony zwiększa się dwukrotnie. W obu powyższych przypadkach Kierownik Amfiteatru jako osoba odpowiedzialna   za obiekt może dla celów bezpieczeństwa zwiększyć ilość agentów służby porządkowej na obiekcie
 • wyszczególnienie osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za pracę służby porządkowej
 • zapis o odpowiedzialności cywilnej agencji za wszelkie wypadki zaistniałe podczas imprezy, wynikłe z niewłaściwej pracy ochrony. Za czas imprezy uważa się okres od momentu otwarcia bram wejściowych do momentu opuszczenia  Amfiteatru przez publiczność.

Ponadto agencja ochrony jest zobowiązana do:

 • umundurowania oraz oznaczenia identyfikatorami (zgodnie z obowiązującymi przepisami) swoich pracowników pełniących służbę porządkową,
 • zapewnienia łączności przy pomocy radiotelefonów pomiędzy szefem ochrony  a osobami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie poszczególnych punktów Amfiteatru, a także pomiędzy osobami funkcyjnymi, zabezpieczającymi imprezę,
 • każdorazowego przedłożenia planu zabezpieczenia imprezy na planie graficznym terenu.
 1. Organizator jest zobowiązany do zorganizowania szkolenia pracowników służby porządkowej z zasad ewakuacji Amfiteatru Kadzielnia, a wszyscy pracownicy służby porządkowej muszą wziąć udział w tym szkoleniu i złożyć pisemne oświadczenie              o odbyciu tego przeszkolenia.
 2. Ponadto, przed każdą imprezą, Organizator jest zobowiązany do zorganizowania szkolenia pracowników służby porządkowej w zakresie:
 • przedstawienia osób odpowiedzialnych za imprezę,
 • omówienia wszelkich warunków związanych z realizacją imprezy,

     a w szczególności:

 • terminu otwarcia bram,
 • orientacyjnego czasu trwania imprezy (możliwości bisów)
 • informacji czy są przerwy, kiedy i jak długie
 • informacji o przebiegu koncertu (zapraszanie widzów na scenę, wyjścia wykonawców do publiczności itp.)
 • przekazania planu rozstawienia pojazdów na terenie obiektu
 • innych informacji, które mogą mieć wpływ na zachowanie porządku w czasie imprezy
 1. Zadania służby porządkowej:

    Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu,   są uprawnione do:

 • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej (każda osoba jest zobowiązana przy wejściu na teren Amfiteatru bez wezwania okazać służbie porządkowej swój bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu i na żądanie wręczyć do sprawdzenia),
 • kierowanie ruchem pojazdów oraz ustawianie pojazdów zgodnie z przydzielonym miejscem,
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą broń lub inne niebezpieczne przedmioty (narzędzia) oraz materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające   lub substancje psychotropowe,
 • w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej albo zakłócania przez te osoby porządku, wezwania ich do opuszczenia imprezy,
 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Służby porządkowe organizatora imprezy mogą odmówić wstępu na imprezę masową oraz przebywania na niej osobom:

 • których dane znajdują się w bazie informacji Policji,
 • nie posiadającym dokumentu tożsamości,
 • znajdującym się pod widocznym działaniem alkoholu, środków
 • odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
 • posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy masowej,
 • których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.

 

VI. INNE POSTANOWIENIA

 1. Wpuszczanie widzów do Amfiteatru Kadzielnia rozpoczyna się na polecenie Kierownika Amfiteatru. Nie może to być termin późniejszy niż  60 minut przed imprezą. Służba porządkowa musi być w tym czasie na stanowiskach i kierować ludzi do odpowiednich sektorów. Od momentu wpuszczania ludzi do obiektu muszą być zablokowane miejsca niedostępne dla publiczności (np. wejście na zaplecze), nie może też odbywać  się próba na scenie.
 2. Po zakończeniu imprezy służba porządkowa musi doprowadzić do spokojnego, w miarę szybkiego opuszczenia Amfiteatru przez publiczność. W szczególności musi przeciwdziałać gromadzeniu się ludzi, próbom wejścia  na scenę itp. .
 3. Organizator jest zobowiązany do poinformowania wykonawcy, że z uwagi na specyfikę  Amfiteatru Kadzielnia (stałe siedziska widowni, brak miejsca do zabawy), niedopuszczalne jest prowokowanie publiczności do zachowania mogącego spowodować zagrożenie dla uczestników imprezy.
 4. Poza niniejszym regulaminem obowiązują wszelkie inne zarządzenia dotyczące organizacji imprez.
 5. W przypadku organizacji 2 lub więcej imprez w jednym dniu, minimalny czas pomiędzy końcem jednej imprezy, a początkiem następnej nie może być krótszy  niż  3 godziny.
 6. Regulamin niniejszy obowiązuje na każdej imprezie Amfiteatrze Kadzielnia, bez względu na organizatora. Dyrektor Geoparku Kielce jest zobowiązany  do zastrzeżenia tego w umowach na wynajem Amfiteatru.
  Kierownik Amfiteatru ma obowiązek kontrolować realizację postanowień prawnych dotyczących organizacji imprez oraz niniejszego regulaminu. W przypadku rażącego ich łamania, którego efektem może być zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi                 na terenie  Amfiteatru, Kierownik powiadamia  o tym fakcie:
 • Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach,
 • Komendę Miejską Policji w Kielcach,
 • Dyrektora Geoparku Kielce

oraz ma prawo zakazać organizatorowi rozpoczęcia imprezy. W przypadku powstania zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu publiczności, które wymagają interwencji P.S.P. lub Policji, w trakcie trwania imprezy, organizator ma obowiązek podporządkować się poleceniom Kierownika  Amfiteatru Kadzielnia.

  

                           Dyrektor Geoparku Kielce

Zał. nr 1 – wzór umowy na rezerwację Amfiteatru Kadzielnia, (plik w wersji .docx)

Zał. nr 2 – wzór umowy na wynajem Amfiteatru Kadzielnia, (plik w wersji .docx)

Zał. nr 3 – plan Amfiteatru Kadzielnia.

Regulamin – plik skanu w wersji .pdf

x